Rapoo- It solutions & Corporate template

אישור הורים לפרסום תמונה של ילד/תם הקטין/ה

אנו החתומים מטה, מאשרים למועצה האזורית עמק יזרעאל לפרסם תמונה של בני/בתי הקטין/ה.
אנו מאשרים לדוברות המועצה האזורית לפרסם התמונה על פי שיקול דעתה הבלעדי ולהפיץ אותה גם לכלי תקשורת.


תאריך\שעה: 18/05/2022 06:53:43
מספר בקשה: 961961

*
*
הקלד את הספרה "א ר ב ע"

מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות יישוב רותם